Gure Labea

 

FIRIN –FARRAN
AUZOLANAREN BEROAZ KOMUNITATEA ERAIKIZ
Firin farran, ogia labean
Alde Zahar harroa
bizi eta beroa
gaurko auzolanean
Badira hemen hainbat kolore
eskuz esku doa orea,
ahoz aho komunitatea
piztu ditugu hamaika zapore

En junio de 2014, fruto del trabajo en Auzolan que en torno a Zaharraz Harro 2014 impulsó la Comunidad Vecinal de Alde Zaharra, se puso en marcha un horno comunitario.  Como se pretendía familiarizar el horno entre el vecindario del barrio, se pensó que lo mejor sería buscarle un nombre… y de ahí surgió Firin-Farran, jugando entre el “pasar el tiempo” del “Firin-faran” en euskera (sin olvidar la acepción de farra), con el “farran”, un tipo de horno público utilizado en países del Magreb en el que se cuece el pan o los pasteles que se preparan en las casas y se cocinan algunos platos a diario. Porque hay que dejar claro que si la construcción del horno al final fue posible, no fue tanto por los conocimientos internáuticos de quienes inicialmente se pusieron a la tarea, ni por la colaboración en auzolan de otras gentes, sino principalmente por la experiencia en la construcción y el uso de hornos que pusieron al servicio de toda la comunidad un grupo de mujeres vecinas de origen magrebí. Pero como se puede leer en el cartel colocado junto al horno y que explica su historia, el horno no solo nació en auzolan, sino con intención de ser una nueva herramienta comunitaria para el barrio:

Este horno fue construido con motivo de las fiestas de Zaharraz Harro del 2014, al calor de un barrio vivo y peleón, con las manos y la ilusión de las personas de convivimos en la Alde Zaharra. Juntamos diferentes saberes y sabores del barrio en un pequeño proyecto que nos aporta y nos necesita a todas.
El horno de pan como símbolo de una herramienta muy básica y común a todas las culturas, y como punto de partida de la idea de crear una comunidad vecinal basada en la participación directa, la solidaridad, la diversidad y el orgullo de barrio.
Un primer paso que queremos que siga creciendo, pasito a paso, si lo regamos con alegría, ganas y trabajo comunitario de quienes vivimos y damos vida a la Alde Zaharra.

2014ko ekinean, Zaharraz Harroko jaien inguruan gauzatutako auzolan baten fruitu, Alde Zaharreko Auzo Komunitateak eraginda, labe bat eraiki eta martxan jarri zen. Labe hau auzokideen artean ezagun egitea zen asmoa, eta horretarako egokiena izen bat jartzea pentsatu zen… eta hortik sortu zen Firin-Farran, hizkuntzen arteko hitz-joko bat eginez: euskaraz “denborapasa” esan nahi duen “firin-faran” (“farra”-ren esanahia ahaztu gabe ere) eta arabierazko “farran” hartuta, azken hau herrialde magrebiarretan erabili ohi den labe publiko bat izendatzen duelarik; labe hauetan, etxean prestatutako ogi, pastel eta bestelako jakiak egosi edo sukaldatzen dira. Izan ere, labea erikitzea posible izan bazen, ez zen izan horrenbeste hasiera batean horretan jarri zirenen ezagupen teknikoengatik, ez eta elkarlanean aritu ziren pertsona desberdinen parte-hartzeagatik, baizik eta magrebiar jatorrizko emakume talde batek, komunitatearen esku jarri izandako ezagupenengatik labeen eraikuntza zein erabilpenaren inguruan. Baina labearen ondoan jarritako kartelean irakurri daitekeen moduan, horren historia azaltzen duena, labea ez zen bakarrik auzolanean sortu, auzorako tresna bat izateko asmoz ere baizik:

Labe hau 2014ko Zaharraz Harroko jaiak zirela eta eraikia izan zen, auzo bizi eta borrokazale baten babesean, Alde Zaharrean bizi garen pertsonen esku eta ilusioekin. Auzoko ezagupen eta zapore ezberdinak elkartu egin genituen, guztiak behar gaituen proiektu xume hau gauzatzeko.
Ogi-labea, kultura askoren tresna oinarrizko eta komun gisa, eta parte-hartze zuzen, elkartasun, aniztasun eta  auzo-harrotasunean oinarrituko den Auzo Komunitatea sortzeko ideiaren iturri gisa ere.
Hasierako pauso bat, Alde Zaharrean bizi garenon alaitasun, gogo eta elkarlanaz, aurrerantzean emango diren beste pausoen pizgarri izatea nahiko genukeena.

Tras la inauguración de Firin-farran en Zaharraz Harro 2014, el horno comunitario del barrio ha tenido diversos usos (por ejemplo en el marco del pasado Gora Gasteiz eguna, o en el desarrollo de un taller de elaboración de pizzas en Zaharraz Harro 2015)

Firin-farran-en inauguraioaren ostean, 2014ko Zaharraz Harron, alde zaharreko labeak hainbat erabilera izan ditu (esaterako Gora Gasteiz Egunaren esparruan, edo eta 2015eko Zaharraz Harron burututako pizza ikastaroan)

P1080388

Pero quedaban pendientes varias cuestiones. Dar a conocer su emplazamiento (desde que “nació”, ha sido “acogido” en refugio junto al frontón Auzolana, en la calle Fray Zacarías Martínez); dotarle de medios para su supervivencia (toldos que le cobijen del clima gasteiztarra) y, principalmente, consensuar unos criterios para su uso.

Pues bien, tras solventadas las primeras cuestiones (ubicación y protección) quedaba pendiente la última, su forma de utilización. Recogiendo la experiencia de los usos que hasta ahora ha tenido, finalmente desde la Comunidad Vecinal se han elaborado unas “normas de uso” (por supuesto, abiertas a modificación con vuestras sugerencias, aportaciones y experiencias), que son las que os dejamos aquí debajo. Y, ya sabéis, con el calor del horno también se construye comunidad. ¡¡¡¡Démosle calor al horno comunitario!!!!

Hala ere, bazeuden oraindik zenbait kontu egiteke: batetik, bere kokapena ezagutzera eman behar da (“jaio” zenetik, Auzolana frontoi ondoko txoko batean “babestu” izan da, Fray Zacarias Martinez kalean); bigarrenik, haren biziraupenerako baliabideak jarri (Gasteizko klimagatik babestuko duten estalkiak); eta garrantzizkoena, bere erabilpenerako irizpideak adostea.

Bada ,lehenengo kontuak konponduta, (kokapena eta babesaren ingurukoak), azkena geratzen zen, erabiltzeko moduari buruzkoa. Orain arte erabili izan den aldietako esperientzian oinarrituta, Auzo Komunitateak “Erabilera arau” batzuk landu ditu (zuen proposamen eta esperientziarekin aldatzeko edo eta osatzeko guztiz irekiak daudenak, jakina). Azpiko hauek dira, hain zuzen, aipaturiko arauak. Eta badakizue, labearen beroaz ere komunitatea eraikiko dugu!!! Beroa eman diezaiogun labe komunitarioari!!!!!

 

Labea erabiltzeko arauak

Sarbidea:

Labea erabili nahi duenak, honako tfno. zenbakian jarri daiteke Auzo Komunitateko pertsona batekin kontaktuan, espaziora sartzeko giltza eskuratzeko: 633247149 (Iñaki)

Arautzea:

Erabilera-eskariaren arabera, hilean gehienezko erreserba-kopuru bat zehaztuko da (oraindik zehaztu gabe).

Erregaiaren eskuratzea:

Honako aukerak proposatzen ditugu:

1.- Erabiltzaile bakoitzak erabiliko duen hainako kantitatea eramango du.
2.- Egurra jasotzeko auzolanak antolatzea.

Komenigarri ikusten da sutarako egurra zura naturalekoa izatea, beste motatako zurek (palet-ak, altzariak etab.) erregai moduan erabiliak izateko kaltegarriak izan daitezkeen tratamendu toxikoak izan bait dezakete.

Erabilpenerako aholkuak:

1) Piztea:
Labearen erabiltzaileek egurra dagoela ziurtatu beharko dute. Bestelako beharrak sua egiteko (papera, kartoia, ezpalak, txiskeroa…), norberak eraman beharko ditu.

2) Egosi edo sukaldatu bitarteko aholkuak:
Labe barruan zerbait egosten ari denean komenigarria da honen atea itxita mantentzea, barruko beroa galdu ez dadin. Burdinezko ate bat dago, erabili daitekeena, sukaldatzerakoan jarriz eta ondoren kenduz (adi, pisu handia du eta!!)
Sukaldatuko diren jakiak erretilu batean sartu daitezke (hori nahi bada, norberak eraman beharko du erretilua), edo zuzenean labearen adreiluzko oinarrian. Azkeneko hau aukeratzen badugu, jakiek labearen zatiren bat zikindu dezaketela kontuan izango dugu, eta horrek ondorengo erabiltzaileei traba egin diezaieke moduren batean. Hau dela eta, zikinduz gero garbitu beharko dugu.
Laberako eskularru, trapu edo bestelako moduren bat erabiltzea aholkatzen da, labearekin kontaktuan dauden elementuak hartzean (erretilu, ate, jaki berak…) gerta daitezkeen erredurak sahiesteko.
Halaber, komenigarri litzateke pala edo endai bat izatea (metal edo egurrezkoa) labe barruan jakiak mugitu edo eta buelta emateko. Bat egiteko asmo badugu, baina momentuz ez dago, beraz erabiltzaile bakoitzaren esku geratzen da horrelakoren bat eramatea ala ez.

3) Itzaltze eta garbiketa:
Alde egiten dugunean, labea eta labearen espazioa jaso eta garbitu beharko da, aurkitu nahiko genukeen moduan.
Labea behar bezala garbitzeko, errautsa eta egur hondarrak kenduko ditugu. Horretarako makil luze edo erratz bat erabili genezake, labearen oinarri guztia garbitzeko. Plastikozko ontzi bat dago hondar guzti hauek jasotzeko. Era on bat, gertuko parkeko iturrian bustitzea da, behar bezala itzaltzen direla ziurtatuz. Ondoren, behin xukatuta, poltsa batean sartuta zakarrontzi batean botako ditugu.

 

NORMAS DE USO DEL HORNO

Acceso:
Quienes quieran utilizar el horno, podrán recoger la llave de acceso al espacio poniéndose en contacto con una persona de la Comunidad Vecinal en el  tfno. 633247149 (Iñaki). Deberán facilitar un nombre y nº de teléfono.

Regulación:
Dependiendo de la demanda de uso, se establecerá un máximo de reservas mensuales. (De momento esto está sin definir)

Obtención de combustible.

Proponemos las siguientes opciones:
1.- Cada usuaria/o aporta la cantidad que estima que va a usar.
2.- Realización de auzolanes para recoger leña.

Se cree conveniente que la leña sea de madera natural, pues otro tipo de maderas (palets, muebles etc.) podrían tener tratamientos tóxicos nocivos para su uso como combustible.

Consejos de utilización:

1) Encendido:
Las personas usuarias del horno deberán asegurarse de que hay reserva de leña. El resto de necesidades para hacer fuego (papel de periódico, cartón, astillas, mechero…), los llevará cada cual.

2) Consejos durante la cocción o asado:
Durante la cocción o asado es conveniente cerrar la puerta del horno, para evitar perder el calor de dentro. Existe una puerta de metal que se puede utilizar colocándola mientras cocinamos y retirándola después (¡¡ojo, pesa mucho!!).
Los alimentos que se vayan a cocinar pueden ir en una bandeja (si decidimos esto deberemos de llevarla), o directamente sobre la base de ladrillo del horno. Si optamos por esto último debemos tener en cuenta que dichos alimentos pueden ensuciar alguna parte del horno y esto podría molestar a las demás personas usuarias, por lo que deberemos de limpiarlo, si así ocurre, tras su uso.
Es aconsejable el empleo de trapos, manoplas de horno o cualquier otro modo de protegernos de posibles quemaduras al manipular los elementos que estén en contacto con el horno: bandejas, puerta, los propios alimentos…
Así mismo sería aconsejable disponer de una pala (de metal, o madera) para manipular los alimentos dentro del horno. Esperamos construir una, pero de momento no hay, por lo cual será opción de las usuarias del horno llevar una o no.

3) Apagado y limpieza:
Cuando nos vayamos, el horno y espacio del horno quedará recogido y limpio, tal y como nos gustaría encontrarlo.
Para limpiar correctamente el horno, retiraremos la ceniza y resto de brasas. Para ello podemos servirnos de un palo largo o escoba con que limpiar toda la base interna del horno. Existe un cubo de plástico en el que recoger dichos restos. Una forma segura es mojarlos en la fuente del parque cercano, asegurándonos de que se apagan debidamente, tras lo cual, una vez escurridos los depositaremos en una bolsa en la basura.

P6230025

 

 

Anuncios